Sbírky

Základ sbírkového fondu tvoří sběry z 50. až 70. let dvacátého století spolu s torzem předválečných sbírek a přírodovědnými kolekcemi převzatými po zrušení kláštera Porta coeli a reorganizaci tišnovských měšťanských škol. Sběrná oblast je vymezena regionem Tišnovska a navazujícími obcemi severně od Brna. Nejstarší nálezy jsou z období paleolitu, z historického období z 13. století. Převážná většina sbírek je datována v rozmezí 2. poloviny 19. až 80. let 20. století. V současnosti muzeum pečuje o více než 35 tisíc sbírkových předmětů.

Archeologický fond uchovává artefakty mapující osídlení regionu od starší doby kamenné po celé období pravěku, středověku až po novověk. Osídlení Tišnovska v době bronzové dokládá např. žárové pohřebiště z Tišnova nebo Kuřimi, osídlení z doby halštatské zas rozsáhlý opevněný dvorec z Kuřimi. Četné nálezy představují středověkou historii regionu. Jedná se o výsledky výzkumů kláštera Porta coeli, včetně kaple sv. Kateřiny, zříceniny hradu Čepička, zaniklých středověkých osad, nebo hojnou kolekci pocházející z výzkumu hradu v Lelekovicích u Brna a nebo z tišnovské šibenice. V posledních letech byl fond obohacen například unikátními bronzovými šálky z doby popelnicových polí, bronzovými srpy a dalšími doklady intenzivního osídlení této oblasti v pravěku .

Historické sbírky tvoří široké spektrum předmětů, písemností a dalších materiálů typických pro regionální muzea, vždy ale s určitou vazbou na region Tišnovska. K nejstarším patří kamenné fragmenty z kláštera Porta coeli a dalších blízkých lokalit. Ve sbírce zbraní je unikátní pruská vojenská puška jehlovka ze srážky s rakouskými oddíly u Tišnova v roce 1866. Velmi cenná je kolekce zbraní, písemností a fotografií k oběma světovým válkám. Často vystavovaným exponátem je zejména palubní kulomet z amerického letounu B-24 Liberator, zříceného u Tišnova v dubnu 1945. Zajímavá je sbírka školních pomůcek a učebnic, starých tisků, pohlednic, plakátů a materiálů k legiím a spolkům. Z pozůstalostí patří k nejvyužívanějším fond objevitele Demänovských jeskyní na Slovensku Aloise Krále, fotografa Františka Wágnera a astronoma a polárníka Antonína Mrkose. Bohatá je také sbírka historických fotografií Tišnova, materiály k amatérskému divadlu, sbírka periodik a dokumentace dění kolem listopadu 1989. Nejcennějším souborem numizmatické sbírky je hromadný nález pražských grošů z období vlády lucemburské dynastie, získaný do muzea v roce 1958.

Mnoho sbírkových předmětů ve sbírce má etnografický charakter, kdy se v čase prolínají materiální prvky lidové kultury se sociálním a duchovním aspektem. Muzeum uprostřed své oblasti mělo a má dosud svými sběry možnost nashromáždit doklady výročních, socioprofesních nebo rodinných obyčejů. Jsou to jednak běžné předměty z rozličného materiálu tvořící vybavení venkovských i měšťanských domácností: nádobí a nádoby, keramika, nábytek několika druhů, tradiční textil, pozůstatky lidového oděvu, zemědělské a řemeslné nářadí a pomůcky (na Podhorácku např. tkalcovství, kovářství, zpracování dřeva, kůží, provaznictví, hrnčířství, kamnářství atd.). Na druhé straně ve sbírkách najdeme zajímavosti: plastiky lidových tvůrců, podmalby na skle, kostelní hrkače, hudební nástroje venkovských kapel.

Nejpočetnější přírodovědnou sbírkou je mineralogicko-petrografická sbírka se sběry od konce 19. století až do současnosti. Obsahuje necelé tři tisíce vzorků z území Moravy, Čech a také z některých evropských i světových lokalit. Dominantní zastoupení mají ukázky z nejbližšího okolí Tišnova z lokalit Květnice a Dřínová. Výjimečná je kolekce nerostů a hornin z příbramského rudního revíru. Ke sbírce je přiřazena i kolekce krápníků a sintrů z krasových oblastí Tišnovska. Paleontologická sbírka obsahuje zkameněliny živočišného a rostlinného původu z geologických útvarů od prvohor až po konec čtvrtohor, především z území Čech a Moravy. Početné zastoupení mají vápnité schránky z období badenu z lokality Borač u Tišnova. Obsahově kvalitní jsou i méně početné kolekce trilobitů a amonitů z Čech či karbonských rostlinných otisků z karvinského uhelného revíru (kapradiny, přesličky, lepidodendrony). V malém počtu je zastoupena i třetihorní rybí fauna. Dávnou přítomnost moří dokládají i četné exempláře měkkýšů a láčkovců z boskovické brázdy, vídeňské pánve a z okolí Brna. Vzácností je téměř dvoumetrová pískovcovo-jílovitá deska z období karbonu až permu, na níž jsou otisky stop jednoho z prvních zástupců suchozemských býložravých tetrapodů z rodu Ichniotherium. Součástí muzejních sbírek jsou i méně početné kolekce dermoplastických preparátů ptáků a savců, kvalitní lihové preparáty zakoupené ve věhlasném pražském obchodě Václava Friče a nově vytvářený herbář.

Sbírka uchovává také umělecké předměty se vztahem k regionu Tišnovska a přilehlých oblastí. Artefakty pocházejí z širokého časového období od středověku až po současnost. Z hlediska umělecké hodnoty, použitých technik i žánrů je složení sbírky velmi různorodé. Najdeme zde hodnotné doklady gotického nebo barokního umění, na druhou stranu je četně zastoupena také amatérská tvorba. Kolekce obsahuje malbu, kresbu, grafiku, sochařství a výrobky uměleckého řemesla, objevují se všechna témata od sakrálního umění, přes portrét, krajinomalbu, historické výjevy až po současnou abstraktní tvorbu. Důležité místo mají díla, která svými náměty vycházejí z místní historie, přírody a jiných reálií (např. starý Tišnov na malbách N. Pokorného, portréty tišnovských starostů od O. Rosenbauma, místní krajina a lidé v díle Emanuela st. a Zdenky Ranných). Za zvláštní zmínku stojí autoři ve sbírce zastoupení, kteří byli zdejším krajem inspirovaní nebo z regionu pocházeli, ale svým významem jeho hranice překračují – malíři Josef Jambor, Bohumír Matal, Michal Ranný nebo sochař V. H. Mach. Zvláštní část uměleckých sbírek tvoří soubor maleb a dalších předmětů pocházejících z vybavení benediktinského kláštera v Rajhradě.

Z našich sbírek

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací

Muzeum
v Ivančicích

Lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum ve
Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.