01.06.2014 - 28.09.2014 | Podhorácké muzeum

JAN EXNAR / Sklo

Výstava uměleckého skla akademického sochaře Jana Exnara , žáka Stanislava Libenského, představí výběr z jeho rané i nejnovější tvorby.

Pro tvorbu sklářského výtvarníka a malíře Jana Exnara je určující fascinace problematikou prostoru, hmoty, tektoniky, tvaru a světla. Sklo pojímá jako svébytný sochařský materiál, jehož vlastnosti zásadním způsobem určují recepci výsledného uměleckého díla. Jednoduché geometrické tvary jsou oproštěné od rušivých dekorativních prvků, důraz je kladen na vnitřní svět objektů se shluky bublinek, které mohou evokovat vesmírné mlhoviny nebo proudy energií. Plastiky s dokonale vybroušeným a vyleštěným povrchem dynamizují především optické vlastnosti skla, díky nimž se vizuální podoba díla proměňuje v závislosti na dopadajícím světle a na úhlu pohledu recipienta.
Janu Exnarovi však nejde pouze o tematizování žhavého materiálu skla s jeho světelně-optickými vlastnostmi. V tavených a broušených plastikách lze vysledovat dva základní inspirační zdroje – člověka a přírodu. Prvotní tvůrčí impuls mnohdy vychází ze zcela konkrétního prožitku, který Exnar transformuje do podoby minimalisticky abstrahovaného tvaru se silným výrazovým potenciálem. Podstatná část tvorby Jana Exnara je inspirována univerzálními principy, skrytým řádem a vnitřní energií ukrytou v přírodě i člověku. Výstava v Předklášteří se zaměřuje právě na ty aspekty Exnarovy tvorby, které symbolicky odkazují ke kosmologickým inspiracím, silným emocionálním prožitkům a niterným stavům člověka.
Akademický sochař Jan Exnar je absolventem ateliéru profesora Stanislava Libenského na VŠUP v Praze. Více než dvě desetiletí externě spolupracoval se sklárnou ve Škrdlovicích. Zabývá se především tavenou, litou a broušenou plastikou, expresivní malbou na sklo a tvorbou vitrají do sakrálních i světských staveb. Od roku 1976 se věnuje realizacím v architektuře, mnohdy ve spolupráci se svou ženou, keramičkou Hanou Exnarovou. Je členem skupiny Rubikon, která se v roce 1977 utvořila kolem kurátora Východočeského muzea v Pardubicích Ivo Křena. Žije a tvoří v Havlíčkově Brodě.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf